Prepravný poriadok

NL TRANS s.r.o., Lipová 12, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 52 417 620, DIČ: 2121015149, IČ DPH: SK2121015149 pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby
vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,
zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky spoločnosti NL TRANS s.r.o. v postavení dopravcu/ďalej ako „dopravca“/ potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe /ďalej ako „Prepravný poriadok“/.

2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke  dopravcu www.dopravaregrut.sk Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy. Po uzatvorení prepravnej zmluvy je obsah tohto prepravného poriadku súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov.

3. Na účely tohto Prepravného poriadku je Taxislužba prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.

4. Na účely tohto Prepravného poriadku sa dopravcom rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy – taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožiny a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.

Čl. II

Povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný najmä:

a) Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.

b) Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na svojom webovom portáli www.dopravaregrut.sk a na viditeľnom mieste v sídle  dopravcu.

c) Prepravovať cestujúcich podľa tarify taxislužby uvedenej v Čl. XI a po uskutočnení prepravy vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného vo vozidle taxislužby.

d) Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

e) Označiť každé prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom a tel. číslom na vodiča taxislužby alebo dispečing.

f) Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám.

Čl. III

Vozidlo taxislužby

1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:

a) je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby; toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho,

b) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby, ak ju prevádzkovateľ taxislužby zriadil; inak telefónnym číslom vodiča alebo dopravcu,

c) má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného; to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy,

d) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,

e) je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,

f) musí umožniť prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo musí mať batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

Čl. IV

Výkon činnosti taxislužby

1. Dopravca má prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.

2. Dopravca ponúka prepravu cestujúcich objednávkovou službou, pričom vodič vozidla taxislužby zabezpečuje jej riadne a včasne vybavenie a je povinný prepraviť cestujúceho podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta. Cieľové miesto prepravy je určené prepravovaným cestujúcim pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak.

3. Vodič vozidla taxislužby je taktiež povinný prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy.

4. Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia a je ovplyvnená čakaním v križovatkách a cestných zápchach.

5. Preprava sa uskutočňuje v súlade so zákonom po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave buď písomne ,alebo ústnou formou zo strany dispečingu poskytovateľa taxislužby taktiež nástupným miestom do vozidla taxislužby,

6. Pri objednávaní vozidla taxislužby je objednávateľ povinný uviesť

i) meno objednávateľa alebo prepravovanej osoby,

j) nástupné miesto prepravovanej osoby,

k) telefonický kontakt objednávajúceho prípadne kontakt na prepravovanú osobu

7. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča vozidla taxislužby.

8. V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

9. Objednávateľ musí pri objednávaní prepravy oznámiť taxislužbe – dispečingu aj prepravu nadrozmernej cestovnej batožiny, ako sú najmä barly, palice, kočíky, klietky, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu.

10. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič vozidla taxislužby.

11. Vo vozidle taxislužby sa musia na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.

12. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás, ktorým je vybavené vozidlo inak zodpovedá za škodu, ktorá tým dopravcovi vznikne.

13. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:

a) číslo dokladu,

b) evidenčné číslo vozidla,

c) dátum jazdy,

d) obchodné meno dopravcu, adresu prevádzky prípadne sídlo firmy IČO, DIČ,

e) východiskové a cieľové miesto prepravy,

f) zaplatené cestovné ,

g) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.

14. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:

a) osvedčenie o technickom preukaze vozidla, osvedčenie o STK a EK,

b) kópiu koncesnej listiny,

c) ID kartu vodiča v taxislužbe na viditeľnom mieste vo vozidle,

d) preukaz totožnosti vodiča,

Čl. V

Zmluva o preprave osôb, vznik, obsah

1. Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“).

2. Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim:

a) prostredníctvom vodiča vozidla taxislužby na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby,

b) vo svojom sídle, na inom vopred zverejnenom mieste alebo na obvyklej zastávke vozidla taxislužby na pravidelnej trase, ktorá však nesmie byť súbežná s trasou autobusovej linky alebo

c) prostredníctvom dispečingu,

pričom zmluva o preprave sa uzatvára na základe ústnej objednávky cestujúceho, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu a to za účelom prepravy na určené miesto, čím súhlasí aj s cenou dopravcu za vykonanie prepravy cestujúceho.

3. Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy ma cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby.

4. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa čl. IV ods. 13 prepravného poriadku.

5. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

6. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby podľa podmienok čl. VII prepravného poriadku.

7. Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa tarify taxislužby uvedenej v Čl. XI.

Čl. VI

Odstúpenie od zmluvy o preprave

1. Dopravca môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky zmluvy o preprave alebo ustanovenia prepravného poriadku.

2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť, ak:

a) cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje

b) manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo

c) inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodné mení trasu a cieľ prepravy alebo

d) inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich.

3. Cestujúci môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

Čl. VII

Odmietnutie prepravy a nakladanie s nájdenými vecami

1. Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:

a) čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,

b) vodičovi to neumožňuje technicky stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,

c) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej latky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,

d) to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo taxislužby,

e) cestujúci ma batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možne naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxislužby,

f) cestujúci ak má záujem prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možne prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore,

2. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby vydať ju vlastníkovi.

3. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.

4. Nálezca ma právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

Čl. VIII

Zodpovednosť

1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne:

 • dopravcom bude poskytnutý náhradný termín dopravy
 • náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,

3. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Čl. IX

REKLAMAČNÝ PORIADOK

vypracovaný v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy vznikajúce medzi cestujúcim, (ďalej len reklamujúci) a spoločnosťou NL TRANS s.r.o. (ďalej len dopravca), ktoré súvisia s kvalitou alebo správnosťou služieb, ktoré dopravca reklamujúcim poskytuje. Reklamačný poriadok upravuje predovšetkým postupy a lehoty vybavovania reklamácií, náležitosti reklamácie a všetky ostatné súvisiace právne vzťahy.

1.2. Reklamáciou sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie reklamujúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za vady služieb poskytovaných dopravcom v lehotách určených týmto Reklamačným poriadkom.

1.3. Reklamujúcim sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má postavenie spotrebiteľa v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

2. Postupy a lehoty vybavovania reklamácií

2.1. Reklamujúci je povinný uplatniť reklamáciu v sídle dopravcu.

2.2. Reklamujúci je oprávnený reklamáciu uplatniť:

 • písomne
 • elektronickou poštou na adrese:
 • osobne v sídle dopravcu

2.3. Reklamujúci je povinný uplatniť reklamáciu do 30 dní odo dňa, kedy mal možnosť dozvedieť sa o skutočnostiach, ktoré sú predmetom reklamácie, alebo odo dňa, kedy mal možnosť vadu zistiť. Po uplynutí tejto lehoty reklamujúcemu toto právo zaniká.

2.4. Reklamujúci je povinný uplatniť reklamáciu s náležitosťami uvedenými v bode 4. tohto Reklamačného poriadku.

2.5. Reklamujúci je povinný poskytnúťdopravcovi všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.

2.6. V prípade, že reklamácia neobsahuje predpísané náležitosti, dopravca vyzve reklamujúceho, aby v ním určenej lehote reklamáciu opravil, resp. doplnil.

2.7. V prípade, že si reklamujúci nesplní povinnosť podľa bodu 4 a 5 tohto článku, dopravca nie je povinný vykonať ďalšie preverenie reklamácie a nie je povinný ďalej skúmať oprávnenosť reklamácie.

2.8. Pokiaľ nie je možné ihneď, resp. do troch pracovných dní po uplatnení reklamácie, rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie, dopravca je oprávnený v rámci svojej právomoci vykonať ďalšie preverenie reklamácie, pričom celkové vybavenie nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. Čas potrebný na opravu, resp. doplnenie náležitostí reklamácie reklamujúcim sa nezapočítava do lehoty potrebnej na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie.

2.9. O spôsobe vybavenia reklamácie vydá dopravca reklamujúcemu písomné potvrdenie v lehotách uvedených v bode 8 tohto článku. Písomné potvrdenie vydá dopravca reklamujúcemu aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie, resp. vyhovie len čiastočne. Dopravca nenesie zodpovednosť za to, že sa na reklamujúcim uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané písomné potvrdenie doručiť.

3. Zodpovednosť za vady poskytnutých služieb

3.1. Dopravná spoločnosť zodpovedá reklamujúcemu za rozsah a kvalitu poskytovaných služieb garantovaných reklamujúcemu v prepravnom poriadku, a v právnych predpisoch vzťahujúcich sa na služby poskytované dopravcom.

3.2. Nároky z vád poskytovaných služieb sú uvedené v Prepravnom poriadku dopravcu.

4. Náležitosti reklamácie

4.1. Reklamujúci je povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je reklamujúci povinný obstarať na vlastné náklady. Reklamujúci je ďalej povinný uviesť aj práva, ktoré týmto spôsobom voči dopravcovi uplatňuje.

4.2. Každá reklamácia musí obsahovať:

 • identifikačné údaje reklamujúceho, presnú poštovú adresu, na ktorú žiada zaslať vybavenie  reklamácie, telefónne číslo, názov jeho peňažného ústavu s uvedením čísla účtu,
 • predmet reklamácie,
 • stručné zdôvodnenie práva,
 • súpis dokladov priložených k reklamácii a fotokópie predmetných dokladov,
 • dátum podania,
 • podpis a otlačok pečiatky ( ak zápis v registri takúto formu podpisovania vyžaduje) reklamujúceho. Tento údaj sa nevyžaduje v prípade elektronickej formy podania reklamácie.

4.3. Ak reklamáciu, z ktorej by vyplynuli možné finančné náhrady podáva jedna osoba v mene viacerých, je potrebné:

 • aby reklamáciu podali všetky osoby osobitne, alebo
 • aby sa k reklamácii doložilo splnomocnenie, v ktorom osoby oprávňujú reklamujúceho, aby konal v ich mene. Táto povinnosť neplatí, ak ide o blízke príbuzenské vzťahy

5. Neoprávnenosť a zamietnutie reklamácie

5.1. Neoprávnenou reklamáciou sa v zmysle tohto Reklamačného poriadku rozumie reklamujúceho, ktorý v čase udalosti:

 • bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,
 • ohrozoval cestujúcich vo vozidle
 • fajčil v priestoroch vozidla,
 • poškodzoval vozidlo,
 • prepravoval vo svojej batožine veci/zvieratá, ktoré sú zakázané ,alebo odmietol preskúmanie batožiny,
 • prepravoval vo vozidle batožinu, na ktorej pre jej závadnosť resp. osobitnú povahu vznikla škoda a reklamujúci na tieto skutočnosti dopredu neupozornil,
 • bol pre akékoľvek opodstatnené dôvody vylúčený z prepravy,
 • vadnosť poskytovanej služby dopravcom si zavinil sám,
 • nerešpektoval pokyny oprávnenej osoby.

5.2. Dopravca ma právo bez ďalšieho odmietnuť vybavenie reklamácie v prípade, ak:

 • nebola podaná oprávnenou osobou,
 • reklamácia nebola podaná v lehote a v súlade s týmto Reklamačným poriadkom,
 • vo veci bolo začaté súdne, resp. rozhodcovské konanie ,alebo vo veci príslušným orgánom už právoplatne rozhodnuté

5.3. Zamietnutie reklamácie oznámi dopravca reklamujúcemu písomne na adresu uvedenú v jeho písomnej reklamácii.

5.4. V prípade nesúhlasu reklamujúceho s vybavením reklamácie má právo uplatniť svoje požiadavky na príslušnom súde.

6. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné právne vzťahy medzi dopravcom a reklamujúcim výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných na území SR.

2. Dopravca si vyhradzuje právo na zmeny tohto Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Prepravného poriadku dopravcu.

Čl. X

Mimoriadna udalosť

1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len „Mimoriadna udalosť“) pri výkone osobnej dopravy – taxislužby sa považuje:

a) dopravná nehoda vozidla taxislužby prípadne ak je svedkom dopravnej nehody,

b) požiar vozidla

c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby,

2. Pri Mimoriadnej udalosti  je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

a) bezodkladne zastaviť vozidlo,

b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného Mimoriadnou udalosťou,

c) poskytnúť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

d) urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie,

e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu,

3. Ak pri Mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:

a) ohlásiť bezodkladne Mimoriadnu udalosť policajnému organu,

b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia Mimoriadnej udalosti,

c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí a  privolaní pomoci, alebo po ohlásení Mimoriadnej udalosti.

d) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

Čl. XI

Tarifa

Základná tarifa cestovného je 150.- €/ osoba, ak s dopravcom nie je osobitne dohodnuté inak.

Čl. XII

Preprava batožiny

Každý cestujúci má nárok na prepravu svojej batožiny. Veľkosť a váha batožiny, ktorú dopravca prijme bezplatne k preprave závisí od kapacity vozidla. Všeobecne má cestujúci nárok na prepravu príručnej batožiny a 1ks cestovnej batožiny o celkovej hmotnosti maximálne 30kg.

Čl.XIII

Záverečné ustanovenia

1. Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo po vzájomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne, ako sú upravené v Prepravnom poriadku.

2. Cestujúci, uzavretím zmluvy o preprave prehlasuje, že sa oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.

3. Tento Prepravný poriadok bol zverejnený dňa 01.01. 2024.